Znak a vlajka městské části Praha-Řeporyje

Znak a vlajka (prapor) byly Řeporyjím uděleny rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 97 ze dne 22. listopadu 2001.

Řepík lékařský

Dne 16.9.2017 oslavily Řeporyje 740. výročí (1277 – 2017) od první písemné zmínky o Řeporyjích v listině krále Přemysla Otakara II. (tzv. Plaská listina). Podle pověstí vznikla obec kolem cisteriánského kláštera, jehož mnišky se zabývaly dobýváním kořene léčivé rostliny – řepíku. Od řepo-ryjců tedy pochází název Řeporyje, nikoliv od řepy.

 

Autor komunálních symbolů, Ing. Mgr. Jan Oulík, vycházel při jejich tvorbě čistě z veřejně známých místních reálií. Na první pohled je heraldický znak Řeporyjí velice zdobný, duchovní i světský zároveň.

Znak městské části

Blason znaku: V modrém štítě stříbrný řepík se třemi zlatými květy a dvěma listy, nad ním kosmo vztyčený stříbrný meč se zlatým jílcem šikmo přeložený zlatým klíčem zuby dolů.

Ikonografický (historický) význam navrženého obecního znaku je následující: Znak tvoří tzv. mluvící znamení, neboť od rostliny řepíku lékařského bylo zřejmě odvozeno jméno Řeporyjí, ve smyslu známé latinské sentence „nomen omen“
tj. „jméno znamení“. Nahoře řepík lékařský provází zkřížené atributy sv. Petra (klíč) a sv. Pavla (meč), patronů řeporyjského kostela. Obecná, tj. všeobecně známá, figura řepíku lékařského se přitom nacházela již na historickém razítku Řeporyjí, otisku z roku 1922, používaném v období první republiky. Světoznámé atributy klíče a meče apoštolů
sv. Petra a sv. Pavla
vychází z toho, že Kristus svěřil svému přednímu učedníkovi a prvnímu zástupci sv. Petrovi klíče od nebeského království a ty jsou proto dodnes (v podobě tzv. svazovacího a rozvazovacího klíče) ve znaku papežů, nástupců na stolci sv. Petra v Římě. Meč pak připomíná umučení sv. Pavla stětím, neboť byl římským občanem a proto nemohl být ukřižován, tak jako sv. Petr.

Kostel sv. Petra a Pavla v Řeporyjích
Kostel sv. Petra a Pavla v Řeporyjích

Vlajka městské části

Vexilologický popis vlajky (praporu): Modrý list s kosmým bílým pruhem vycházejícím z první šestiny žerďového okraje do čtvrté šestiny vlajícího okraje přeložený šikmým žlutým pruhem vycházejícím ze čtvrté šestiny žerďového do první šestiny vlajícího okraje listu. V dolní polovině listu žlutý květ řepíku s bílými kališními lístky. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Na stožár vztyčovaná vlajka, nebo prapor pevně spojovaný s žerdí, představuje nápaditou vexilologicko-heraldickou vlajku (prapor), stylizující znakové figury meče a klíče pomocí diagonálních pruhů, doplněných o tzv. mluvící znamení Řeporyjí, květ řepíku ze znaku. Výhodou takové vlajky (praporu) je její nezaměnitelnost s jinými a snadná identifikovatelnost, že náleží k dotyčnému znaku. Neboť u vexilologických vlajek (praporů), tvořených pouze geometricky uspořádanými barevnými plochami, viz např. státní vlajky, je dosažení originality mnohem obtížnější, třebaže „jednoduché“ vlajky jsou z povahy věci opticky a esteticky velmi výrazné a často zdařilé.

Více informací o MČ Praha – Řeporyje získáte zde.
Základní informace o vědních oborech – heraldice a vexilologii si můžete přečíst zde.