Znak a vlajka obce Benátky

Znak a vlajka byly obci Benátky, někdy nazývané též „nad Bystřicí“ kvůli odlišení se od jiných stejnojmenných obcí i slavnějších italských Benátek, uděleny rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 8 dne 3. května 2018. Toto datum je oním historickým momentem právoplatného nabytí komunálních symbolů v roce stého výročí naší republiky.

Název obce je zřejmě odvozen od italských Benátek a to díky své poloze a přilehlé říčce Bystřici. Přesný letopočet založení obce není znám, nicméně první písemné zmínky jsou datovány do období vlády Přemysla Otakara I.

Ikonografický význam použitých tinktur a figur, navržených, schválených a udělených komunálních symbolů Benátek nad Bystřicí je na první pohled výrazný a zřejmý. Autor Jan Tejkal vycházel z místních klíčových geografických a historických skutečností (reálií).

Znak obce

Blason znaku: Červeno-modře sníženým modrým, stříbrně lemovaným, vlnitým břevnem dělený štít. Nahoře dělo, dole svěšený lipový list, obojí zlaté.

Rakouští dělostřelci 1866

Štít je vlnitě dělený v tinkturách shodných se státními barvami (bílo-červeno-modré trikolóry a vlajky) České republiky, které vychází z velkého státního znaku. Zlatá (tj. žlutá) pak odráží barvu lipových ratolestí (našeho národního odznaku slovanské vzájemnosti, viz např. na vlajce prezidenta republiky nebo výložkách uniforem). Heroldská figura lemovaného vlnitého břevna, i jeho stříbrná (tj. bílá) a modrá tinktura, jasně symbolizuje zdejší řeku Bystřici i její levostranný přítok, zvaný Mlakovská svodnice. Vodoteče nepochybně souvisí s polohou obce a jejím názvem Benátky. Jedná se tak nepřímo o tzv. mluvící znamení, ve smyslu známé latinské sentence „nomen omen“ (tj. „jméno znamení“). Obecná figura zlatého (tj. žlutého) lipového listu v dolním modrém poli štítu zastupuje místní „Lípu svobody“, vysazenou v roce 1918 u příležitosti konce první světové války a vzniku nezávislé republiky. 

Pozornost všech jistě upoutá hlavní obecná figura znaku, zlaté (tj. žluté) dělo v horním červeném poli štítu. Je totiž připomínkou bitvy u Hradce Králové, která se odehrála dne 3. července roku 1866, na sklonku prusko-rakouské války, severozápadně od tohoto města, mimo jiné v prostoru Benátek. Toto zřejmě největší bitevní střetnutí na našem území, které skončilo drtivou porážkou rakouské armády v níž sloužilo a padlo mnoho českých vojáků, postihlo tehdy evakuovanou obec Benátky právě především rozsáhlým dělostřeleckým bombardováním, díky němuž se zpočátku dařilo pruské síly zadržet. Tuto skutečnost červená barva pole štítu znaku s dělem jen podtrhuje.

Dělo z expozice Muzea války na Chlumu u Hradce Králové

Vlajka obce

Vexilologický popis vlajky: List tvoří pět vodorovných pruhů, červený, vlnitý bílý, vlnitý modrý, vlnitý bílý a zvlněný modrý, v poměru 9:1:1:1:4. Vlnité pruhy mají pět vrcholů a čtyři prohlubně. V červeném pruhu dělo, v dolním modrém pruhu svěšený lipový list, obojí žluté. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Na stožár vztyčovaná vlajka, nebo prapor pevně spojovaný s žerdí, představuje tzv. heraldickou vlajku (prapor), která vždy důsledně opakuje všechny tinktury i znakové figury převedené ze svislého štítu do vodorovně obdélníkového vlajkového listu. Výhodou takové vlajky (praporu) je její nezaměnitelnost s jinými a snadná identifikovatelnost, že náleží k dotyčnému znaku obce. Neboť u vexilologických vlajek (praporů), tvořených pouze geometricky uspořádanými barevnými plochami, viz např. státní vlajky, je dosažení originality mnohem obtížnější, třebaže „jednoduché“ vlajky jsou z povahy věci opticky a esteticky velmi výrazné a často zdařilé.

Více informací o obci Benátky nad Bystřicí získáte zde.
Základní informace o vědních oborech – heraldice a vexilologii si můžete přečíst zde.