Znak a vlajka obce Čestice

Znak a vlajka obce Čestice

Obec dříve užívala neoficiální barevnou kresbu (neheraldického) „znaku“ v podobě zeleného klasicistního štítu s naturalistickým provedením světlehnědého koně nad Svatováclavskou korunou se slovanskými trikolórami v červeném mezikruží, vše inspirováno tvarem historického razítka. V mezikruží opis: * ÚŘEDNÍ PEČEŤ OBCE ČESTICKÉ*. Pro tvorbu heraldického znaku je z razítka zásadní a směrodatná pouze figura koně ve skoku. Vše ostatní jsou (nepodstatné) „dekorativní“ doplňky (ozdoby).
Jako druhou, novou, obecnou  figuru, která koně ve štítu znaku relevantně doplňuje a provází, volím vykořeněný pařez (v patě štítu). Ten je připomínkou někdejší rozsáhlé těžby a dopravy dřeva (vorařství) v regionu.

Při tvorbě návrhů komunálních symbolů vycházel pan heraldik, Zdeněk Kubík, z historické razítkové symboliky obce. Zde je zásadní kresba černého neosedlaného koně s uzdou ve skoku (heraldicky doleva) nad římskou s dekorativními girlandami (nahoře s uzlem či mašlí).

Znak obce

Blason znku: V zeleném štítě stříbrný kůň se zlatou hřívou, ohonem a kopyty doleva přeskakující zlatý vykořeněný pařez.

Orientace heraldických životných figur ve štítu znaku je automaticky (vždy) heraldicky vpravo (popisováno z pohledu pravice štítonoše, nikoliv pozorovatele znaku), viz český lev ve státním znaku. To platí pro celou evropskou heraldiku (kromě Ruska, kde je tomu naopak). Přesto je možné, ve výjimečném a zdůvodnitelném případě, jakým je právě historická razítková (či pečetní) symbolika, prezentovat figuru obrácenou heraldicky doleva (tj. při pohledu na znak doprava), což takový znak výrazněji odlišuje od (mnoha) jiných komunálních znaků s figurou koně.
Tinktury, heraldické kovy (zlato a stříbro, zobrazované v praxi žlutě a bíle) a barvy (červená, modrá, zelená, černá), se kladou dle pravidla „kov na barvu a barva na kov“. V případě navrhovaného znaku obec zvolila zelený štít (barvu naděje, venkova, lesů, luk a polí), kůň je proto stříbrný (tj. bílý) se zlatou (tj. žlutou) tzv. zbrojí (tj. kopyty, ale i hřívou a ohonem).

Vlajka obce

U výrazného (nekomplikovaného) znaku je logické, že i návrh (na stožár vztyčované) vlajky nebo praporu (pevně spojovaného s žerdí) opakuje výše popsané figury i tinktury jejím převedením, tzv. „rozpuštěním“, do obdélníkového listu vlajky či praporu o stranovém poměru šířky k délce 2:3 (dle státní vlajky ČR). Nemluví se však o stříbrné a zlaté tinktuře kovu (jako na hmotově pevném štítě), ale bílé a žluté barvě (vlající) tkaniny.

Základní informace o vědních oborech – heraldice a vexilologii si můžete přečíst zde.