Znak a vlajka obce Vatín

Znak a vlajka (prapor) byly obci Vatín uděleny rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 98 ze dne 31. ledna 2002, na základě žádosti tehdejšího starosty obce Zdeňka Straky, podané dne 24. dubna 2001.

Nejstarší písemná zmínka o Vatíně pochází z roku 1353, kdy 6. prosince tehdejší majitelé velkomeziříčského statku, synové Jana z Meziříčí, dali žďárskému klášteru dědičně své vsi Vatín (Baleyn), Babín a Sazomín. V 80. letech 19. století byla vesnice Vatín čtyřikrát postižena požáry. Představitelé obce se tehdy usnesli postavit kapli jako prosbu k Bohu, aby byla vesnice od dalších pohrom ušetřena. Na její výstavbu se konala finanční sbírka.

Autoři komunálních symbolů, Pavel Sochor z Vatína a Stanislav Mikule ze Žďáru nad Sázavou, vycházeli z dostupných archivních a kronikářských pramenů. Znak tvoří pouze figury tzv. obecné (tj. všeobecně známé), nikoliv figury heroldské (tj. geometricky členící štít).

Znak obce

Blason znaku: V modrém štítě stříbrný kapr provázený nahoře třemi zlatými hvězdami vedle sebe a dole ve spodní části zkříženými zlatými vavřínovými ratolestmi.

Akademický sochař Jan Štursa

Obecná figura stříbrného (tj. bílého) kapra jasně evokuje zdejší tradiční rybníkářství v četných rybnících na katastru obce, proto modrá barva štítu (symbol vody). Modrá je ale též mariánskou barvou víry, viz zdejší kaple Panny Marie Sedmibolestné. Motiv kapra se objevuje i na starých obecních razítkách a pečetích konkrétně z roku 1831. Obecné figury tří zlatých (tj. žlutých) hvězd byly převzaty ze znaku opatů žďárského kláštera, někdejší vrchnosti obci a najdeme je i ve znaku Žďáru nad Sázavou, k němuž Vatín po druhé světové válce až do roku 1990 náležel. Hvězdy jsou také typickým mariánským atributem, viz dvanáct hvězd ve svatozáři Panny Marie. Zatímco v případě blasonu (popisu) znaku není třeba oficiálně uvádět počet hrotů (cípů) hvězd, neboť základní heraldická hvězda je vždy šestihrotá (popisuje se tedy pouze odlišný, vyšší nebo nižší, počet hrotů hvězdy) u popisu vlajky (praporu) je u šesticípých hvězd nutné počet cípů zmínit, protože základní vexilologickou hvězdou je naopak hvězda pěticípá a odlišný počet cípu se proto musí hlásit. Obecné figury zlatých (tj. žlutých) vavřínových ratolestí vyjadřují rozkvět a úspěchy obce po obnově její samostatnosti a zároveň jsou připomínkou významných rodáků, neboť z Vatína původně pochází např. rod Štursů (viz akademický sochař Jan Štursa [1880-1925]).

Vlajka obce

Vexilologický popis vlajky (praporu): List tvoří pět vodorovných pruhů, střídavě modrých a žlutých v poměru 3:1:4:1:3. V prostředním modrém pruhu bílý kapr. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Na stožár vztyčovaná vlajka, nebo prapor pevně spojovaný s žerdí, představuje tzv. heraldicko-vexilologickou vlajku (prapor), tvořenou vodorovnými (vexilologickými) pruhy ve dvou tinkturách znaku, s ústřední heraldickou figurou bílého kapra uprostřed, přičemž žlutá barva logicky odkazuje na znakové figury hvězd a vavřínových ratolestí ve štítu. Výhodou takové vlajky (praporu) s heraldickou figurou je její nezaměnitelnost s jinými a snadná identifikovatelnost, že náleží k dotyčnému znaku obce. Neboť u ryze vexilologických vlajek (praporů), tvořených pouze geometricky uspořádanými barevnými plochami (poli či pruhy), viz např. státní vlajky, je dosažení originality mnohem obtížnější, třebaže „jednoduché“ vlajky jsou opticky a esteticky velmi výrazné a často zdařilé, jako např. státní vlajka České republiky.

Více informací o Vatínu získáte zde.
Základní informace o vědních oborech – heraldice a vexilologii si můžete přečíst zde.