Znak a vlajka obce Čermná nad Orlicí

Znak a vlajka (prapor) byly obci uděleny rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 73 ze dne 23. 11. 1995. Jeho dekret s blasonem znaku a popisem vlajky je datován 29. 11. 1995.

Obec Čermná nad Orlicí vznikla v roce 1960 sloučením dříve samostatných obcí – Malá a Velká Čermná nad Orlicí. Od roku 1975 k ní ještě náleží rovněž dříve samostatná obec Číčová. Traduje se, že původní jméno obce byla Červená, které vzniklo od železitého zbarvení půdy a vody. Dalším vývojem se změnilo na Čermená a později se zkrátilo na Čermná.

Prvotní žádost o schválení a udělení komunálníchsymbolů do Poslanecké sněmovny podal 4. 10. 1994 tehdejší starosta obce, pan Josef Bezdíček.  Nejednalo se však o přípustný heraldický znak, ale moderní kruhový logotyp jen vložený do štítu s názvem obce. Sněmovní heraldická komise proto dotyčné řešení musela zamítnout a vyzvala své členy k odbornému řešení nastalé situace v součinnosti s obcí.

 

 

 

 


Původní Sněmovnou zamítnuté (heraldicky nevhodné) návrhy obecních symbolů v podobě nápisu a grafického loga vloženého do štítu i na vlajku.

Znak obce

Blason znaku: Ve stříbrném štítě nad modrou vlnitou patou červený cihlový most o dvou obloucích. V horní části dva zelené odvrácení listy, pravý lipový, levý dubový.

Tinktury stříbrná (tj. bílá), červená a modrá evokují státní barvy (tzv. trikolóru) České republiky. Heroldská (tj. geometrická) modrá vlnitá pata štítu jasně symbolizuje řeku Tichou Orlici, nad níž obec leží. Obecná (tj. všeobecně známá) figura červeného cihlového mostu pak představuje most, který spojuje Velkou a Malou Čermnou, původně samostatné obce. Obecné figury dvou listů (lipového a dubového) zastupují zdejší četné lípy (národní strom a odznak slovanské vzájemnosti) i památný dub rostoucí u kaple. V přeneseném významu (zvláště pak na vlajce či praporu) je červená barvou železitě načervenalé půdy a tzv. mluvícím znamením původního středověkého názvu Čermné (neboť staročesky „čermná“ znamená „červená“). Modrá pak barvou nejenom řeky Orlice, ale všech vodotečí a vodních ploch v katastru. Zelená barvou okolních lesů, luk a polí i zelených říčních niv Tiché Orlice.

Vlajka obce

Vexilologický popis vlajky: List praporu tvoří tři vodorovné pruhy – červený, zelený a modrý. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Pruhy vlajky nemohly být uspořádány v logičtějším pořadí barev zelená, červená, modrá (odpovídajícím rozložení znakových figur zelených listů, červeného mostu a modré vody), neboť by se jednalo o již existující vlajku Zbraslavi a proto bylo pořadí horních dvou pruhů prohozeno. Nevýhodou takové vlajky (praporu) je proto její zaměnitelnost s jinými (často podobnými vlajkami, tvořenými třemi vodorovnými pruhy, obdobných barev) a nesnadná identifikovatelnost laikem, že náleží k dotyčnému znaku obce. Neboť u vlajek (praporů), tvořených pouze geometricky uspořádanými barevnými plochami, viz např. státní vlajky, je dosažení originality mnohem obtížnější, třebaže „jednoduché“ vlajky jsou z povahy věci opticky a esteticky velmi výrazné a často zdařilé. Je ovšem možné kdykoliv v obci přistoupit k (zákonné) tzv. revokaci (tj. změněn či úpravě) takové vlajky, například vhodnější kombinací barev (pořadí pruhů), doplněním nyní chybějící bílé barvy (zastupující stříbrný štít) a využitím motivu kvádrování červeného pruhu replikujícího cihlový most ze znaku.

Více informací o obci Čermná nad Orlicí získáte zde.
Základní informace o vědních oborech – heraldice a vexilologii si můžete přečíst zde.