Znak a vlajka obce Míšov

Znak a vlajka (prapor) byly obci uděleny rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 8 ze dne 3. května 2018. Toto datum je oním historickým momentem právoplatného nabytí komunálních symbolů v roce stého výročí naší republiky, výsostného symbolu místní samosprávy i všech obyvatel obce.

První zmínka o obci pochází z roku 1349, kdy obec patřila arcibiskupskému statku rožmitálskému. Po husitských válkách však v 15. století zanikla a obnovena byla až koncem 17. století, což se odráží i v symbolice znaku od PhDr. Zdeňka Kubíka, heraldika a vexilologa společnosti Alerion.

Lidový výklad názvu obce je velmi zajímavý. Ves prý se jmenuje podle toho, že domky v Míšově byly tak malé, jako myší díry, a proto je správný lidový tvar Mýšov. Historická skutečnost a pravda je ale zcela jiná. Ves se v nejstarších pramenech nazývala Milšov čili jménem odvozeným od adjektiva „milý“ (viz Antonín Profous: Místní jména v Čechách).

Znak obce

Blason znaku: Červeno-černě polcený štít se stříbrným vlnitým břevnem. Nahoře vztyčený zlatý lipový list a čelně vztyčená stříbrná radlice, dole stříbrný, zlatě zdobený pohár.

Erb hrabat Vratislavů z Mitrovic.

Červeno-černě polcený štít vchází z erbu hrabat Vratislavů z Mitrovic, obnovitelů Míšova na přelomu 17. a 18. století, v souvislosti se založením skelné hutě a poplužního dvora Bělehrad. Heroldská figura stříbrného (tj. bílého) vlnitého břevna (tj. vodorovného vlnitého pruhu) jednoznačně symbolizuje četné vodní toky v katastru. Obecné figury skleněného poháru a čelně vztyčené radlice z pluhu připomínají zmíněnou bývalou sklářskou huť a dosud existující dvůr Bělehrad. Obecná figura vztyčeného lipového listu pak evokuje lípu náš národní strom a odznak s odkazem na zdejší památník (80. narozenin) T. G. Masaryka a padlých v první světové válce.

Památník T. G. Masaryka a padlých v první světové válce.

Vlajka obce

Vexilologický popis vlajky: List tvoří dva svislé pruhy, červený a černý, a bílý vodorovný vlnitý pruh široký desetinu šířky listu. Nad ním v červeném pruhu vztyčený žlutý lipový list a v černém čelně vztyčená bílá radlice, pod ním uprostřed bílý, žlutě zdobený pohár. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Na stožár vztyčovaná vlajka, nebo prapor pevně spojovaný s žerdí, představuje tzv. heraldickou vlajku (prapor), která opakuje všechny tinktury i znakové figury vhodně převedené ze svislého štítu do vodorovně obdélníkového vlajkového listu. Výhodou takovéto vlajky (praporu) je její nezaměnitelnost s jinými vlajkami a snadná identifikovatelnost i laikem, že náleží k dotyčnému znaku obce. Neboť u vexilologických vlajek (praporů), tvořených pouze geometricky uspořádanými barevnými plochami (poli či pruhy), viz např. státní vlajky, je dosažení originality mnohem obtížnější, třebaže „jednoduché“ vlajky jsou z povahy věci opticky a esteticky velmi výrazné a často zdařilé. Stranový poměr šířky k délce vlajkového listu je u nás vždy 2:3 dle státní vlajky České republiky.

Více informací o obci Míšov získáte zde.
Základní informace o vědních oborech – heraldice a vexilologii si můžete přečíst zde.