Znak a vlajka obce Bílý Kámen

Znak a vlajka obce Bílý Kámen

Při tvorbě návrhu komunálních symbolů vycházel pan heraldik, Zdeněk Kubík,  ze základních historických faktů (včetně názvu obce) a konkrétního požadavku, aby byly použity atributy – klíč a meč sv. Petra a sv. Pavla, kteří jsou patroni místní kaple. Atribut obráceného hornického kladívka byl přidán na znamení bývalé těžby, proto jsou otočená dolů.

Při tvorbě návrhu komunálních symbolů vycházím ze základních historických faktů a konkrétního požadavku na dané atributy.

Znak obce

Blason znaku: V červeném štítě, nad stříbrným zvýšeným návrším s černými obrácenými hornickými kladívky na červených topůrkách, kosmo vztyčený gotický klíč šikmo podložený vztyčeným mečem, obojí zlaté.

Hlavní heroldskou figurou znaku je zvýšené, tedy výrazné, stříbrné (tj. v běžné zobrazovací praxi bílé) návrší, coby tzv. mluvící znamení obce Bílý Kámen, odkazující na křemenné podloží a někdejší těžbu stříbra v okolí (též smírčí kameny). V návrší spočívají obrácená zkřížená hornická kladívka, tedy želízko (špičák) a mlátek (perlík), jasný symbol hornictví. Protože se nejedná o aktuální těžbu, ale připomínku hluboké minulosti, jsou hornická kladívka obrácená dolů (čili topůrky nahoru), jak je zvykem v takovém případě symbolicky zobrazovat. Červená barva štítu je společně se stříbrnou (bílou) historickými českými barvami, též barvami města Jihlavy, coby někdejší vrchnosti obce. Zároveň je ale červená barvou mučednické smrti sv. Petra a sv. Pavla, patronů zdejší kaple a celé obce. Nad stříbrným (bílým) návrším proto vidíme zkřížený klíč a meč, obojí zlaté, typické a známé atributy jmenovaných dvou světců.

Vlajka obce

U takto výrazného znaku je logické, že i návrh (na stožár vztyčované) vlajky nebo praporu (pevně spojovaného s žerdí) opakuje všechny výše popsané figury a tinktury jejich převedením do listu vlajky (praporu) o stranovém poměru šířky k délce 2:3 (dle státní vlajky České republiky).
V případě popisu vlajky (praporu) se však nemluví o stříbrné a zlaté tinktuře kovu (tak jako na hmotově pevném štítě), ale bílé a žluté barvě (vlající) tkaniny.

Základní informace o vědních oborech – heraldice a vexilologii si můžete přečíst zde.