Znak a vlajka obce Chvalšiny

Znak a vlajka obce Chvalšiny

Obec nesouhlasí s podobu publikovanou v práci Jiřího Čarka: Městské znaky v českých zemích, Praha 1985, kde je uvedený nepřesný blason, především v případě popisu obecné figury kříže (křížů), kterou typově vůbec nespecifikuje. Protože pro Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je kodifikace v citovaném díle považována za platnou, revokujeme tento stav a žádáme o udělení (potvrzení) znaku v jeho správné a přesně určené podobě. Předkládáme tedy optimální heraldickou kresbu historického znaku Chvalšin, odpovídající nejstaršímu sfragistickému dokladu i způsobu zobrazování obecných figur (koruny/korun a kříže/křížů) v době vzniku znaku, reflektujícího tehdejší vrchnost – klášter Zlatá Koruna.

Historický heraldický znak městečka Chvalšiny je doložený na vzácně dochované pečeti již k roku 1390. Od té doby se de iure nezměnil, pouze se objevují různé varianty, chyby a nepřesnosti.

Znak obce

Blason znaku: Čtvrcený štít. V prvním a čtvrtém modrém poli zlatá listová koruna s červenými drahokamy. Ve druhém a třetím červeném poli stříbrný tlapatý kříž.

Kresba obecné figury koruny je řádně heraldiky stylizována a v případě obecné figury kříže jednoznačně provedena jako kříž tzv. tlapatý (odpovídající době vzniku znaku ve 14. století), nikoliv tzv. řecký (rovnoramenný), jak jej zobrazuje výše citovaná závazná publikace, byť jej takto ani neblasonuje. Podoba rovnoramenného (tzv. řeckého či helvetského) kříže je pro obec zcela nepřijatelná, mimo jiné právě pro podobnost se znakem Švýcarska.

Vlajka obce

Vzhledem k jedinečnosti (čtvrceného) historického znaku (kdy u nových komunálních znaků nebývá opakující se čtvrcení běžně povolováno), důsledně opakuje podobu znaku jeho převedením (tzv. rozpuštěním) do listu vlajky o závazně stanoveném poměru šířky k délce 2:3, dle státní vlajky České republiky.

Vexilologický popis vlajky: Čtvrcený list. Horní žerďové a dolní vlající pole modré se žlutou listovou korunou s červenými drahokamy. Dolní žerďové a horní vlající pole červené s bílým tlapatým křížem. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Pouze pro vysvětlení uvádíme, že v případě vexilologického popisu se nepoužívají heraldické kovy (zlato a stříbro), tak jako na pevném štítu, ale pouze barvy (žlutá a bílá) tkaniny listu (volně vztyčované) vlajky či praporu (připevněného k žerdi).

Návrhem nových symbolů to pouze začíná. Ukázka realizace vyšívaných symbolů obce Chvalšiny.

Vyšívaná vlajka obce Chvalšiny.
Vyšívaná vlajka obce Chvalšiny.
Pamětní vyšívaná stuha obce Chvalšiny.
Pamětní vyšívaná stuha obce Chvalšiny.

 

 

 

 

 

Základní informace o vědních oborech – heraldice a vexilologii si můžete přečíst zde.