Znak a vlajka obce Bantice

Znak a vlajka obce Bantice

Knížecí čepice odkazuje na někdejší příslušnost obce k panství Louckého kláštera, jehož patronem byl vévoda,kníže, sv. Václav (viz. klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava), kterého dodnes připomíná mimo jiné i historický znak jmenovaného kláštera. Obecné figury radlice a vinného hroznu pak symbolizují zdejší zemědělskou a vinařskou tradici, což podtrhuje i zelená barva štítu (ve tvaru dle malého státního znaku České republiky).

Při tvorbě návrhu komunálních symbolů, znaku a vlajky, vycházel pan heraldik a vexilolog z obcí neoficiálně užívaného staršího návrhu (blízkého stylu Miroslava Pavlů), který vhodně graficky upravuji a základních historických faktů i místních reálií.

Znak obce

Blason znaku: V zeleném štítě červená zlatě zdobená knížecí čepice nad stříbrnou postavenou radlicí ostřím vpravo a zlatým vinným hroznem se stonkem.

Vlajka obce

U takto výrazného znaku (jehož kresba se může autorskou stylizací v průběhu času měnit a mírně lišit, ale blasonem definovaná podstata zůstává) je logické, že i návrh (na stožár vztyčované) vlajky nebo praporu (spojeného s žerdí) opakuje všechny výše popsané figury i tinktury jejich převedením ze štítu do listu vlajky (praporu) o stranovém poměru šířky k délce 2:3 (dle státní vlajky České republiky). V případě popisu vlajky (praporu) se však nemluví o zlaté a stříbrné tinktuře kovu (tak jako na hmotově pevném štítě), ale bílé a žluté barvě (vlající) tkaniny.

Návrhem nových symbolů to pouze začíná. Ukázka realizace vyšívaných symbolů obce Bantice – vlajka, znak a stuha.

vysivane_symboly_obec_bantice
Slavnostní vyšívané symboly obce Bantice

Základní informace o vědních oborech – heraldice a vexilologii si můžete přečíst zde.